Logos

Ouderdomspensioen

{webfunctionstart:IsEindloonWebfunction()}De pensioenregeling is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst in de vorm van een eindloonregeling. Bij een eindloonregeling wordt ieder jaar een stukje pensioen opgebouwd. Hoeveel pensioen u in een jaar opbouwt, is afhankelijk van het laatst verdiende salaris (de peildatum is op 1 januari) en het aantal verstreken dienstjaren. De totale pensioenuitkering vanaf de pensioendatum wordt daarom bepaald door het in het laatste jaar vóór de pensioendatum verdiende salaris en alle tot de pensioendatum gewerkte dienstjaren. Vandaar de naam eindloonregeling.{webfunctionend}{webfunctionstart:IsMiddelloonWebfunction()}De pensioenregeling is een zogenaamde uitkeringsovereenkomst in de vorm van een middelloonregeling. Bij een middelloonregeling wordt ieder jaar een stukje pensioen opgebouwd. Hoeveel pensioen u in een jaar opbouwt, is afhankelijk van het salaris dat u in dat jaar verdient (de peildatum is op 1 januari). De totale pensioenuitkering vanaf de pensioendatum wordt daarom bepaald door de optelsom te nemen van deze jaarlijks opgebouwde stukjes pensioenen. Het pensioen is op deze wijze afhankelijk van het over alle dienstjaren gemiddeld verdiende salaris. Vandaar de naam middelloonregeling.{webfunctionend}

Ingangsdatum ouderdomspensioen

Het ouderdomspensioen wordt in principe uitgekeerd vanaf uw 68ste verjaardag. Dit pensioen ontvangt u zolang u in leven bent. U kunt ervoor kiezen het ouderdomspensioen eerder of later in te laten ingaan. Uiteraard blijft uw totale ‘pensioenpot’ wel altijd even groot. Dat betekent dat de maandelijkse uitkering lager resp. hoger wordt.

Hoogte van het ouderdomspensioen

Hoe hoog uw jaarlijkse ouderdomspensioen is, kunt u lezen in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Het UPO laat zien welk pensioen u tot op heden hebt opgebouwd en welk pensioen u kunt verwachten als u tot aan uw 68ste in dienst blijft. Het te bereiken pensioen dat in het UPO vermeld staat, is een inschatting. Er wordt namelijk van uitgegaan dat u tot aan uw pensioendatum een gelijkblijvend salaris verdient. Gaat u meer verdienen, dan zal ook uw te bereiken pensioen toenemen.